Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.) Multifarb Spółka z o.o. (zwana dalej – Usługodawcą) ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej – Regulaminem) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa:

a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu i strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.multifarb.pl.

b. warunki/zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz zakaz dostarczania przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym

c. warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

d. tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej każdej osobie (zwanej dalej – Użytkownik) w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej https://www.multifarb.pl. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§ 2

Definicje

Na potrzeby Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

1. Usługodawca – właściciel serwisu i podmiot świadczący usługi w ramach serwisu – Multifarb Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, kod pocztowy 35-103, ul. Handlowa 4, KRS: 0000142010, REGON: 690038086, NIP: 8130334318.

2. Użytkownik – każdy, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony internetowej udostępnionej przez Usługodawcę.

3. serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

4. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu.

5. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800 ze zm.).

6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

7. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

8. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku Usługodawcy, dostępna w serwisie Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę. Informacje handlowe dostępne w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Kontrahent – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca z Multifarb Spółka z o.o. jako podmiotem gospodarczym czynności prawnych, w postaci umów, szczególności w zakresie współpracy handlowej i usługowej.

§ 3

Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Usługodawca jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą dokonujący czynności prawnych z innymi Kontrahentami, oferuje ich towary i usługi, jak również usługi i towary własnej produkcji, w ramach świadczonych we własnym imieniu i na własny rachunek drogą elektroniczną usług w zakresie:

a. udostępnienia Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących oferowanych towarów i usług oraz zapewnienia możliwości ich wyszukiwania, przeglądania,

b. możliwości kontaktu z Usługodawcą oraz przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, rezerwowania oferowanego towaru za pośrednictwem:

i. formularza kontaktowego – „Zapytaj o ten produkt” (strona i zakładka „oferta”)

ii. poczty elektronicznej  (strona i zakładka „kontakt” i „sieć sprzedaży”, „sprzedaż hurtowa”, „produkcja opakowań”)

iii. formularza kontaktowego (strona i zakładka „kontakt”)

iv. połączeń telefonicznych (strona i zakładka „kontakt” oraz „sieć sprzedaży”, „sprzedaż hurtowa”, „produkcja opakowań”),

c. możliwości odwiedzin przez Użytkownika aplikacji Facebook za pomocą wtyczki portalu społecznościowego Facebook na stronie internetowej Usługodawcy,

d. udostępnienia Użytkownikowi informacji handlowych za pośrednictwem zakładki „promocje” o aktualnych promocjach towarów i usług ofererowanych na stronie Usługodawcy,

e. udostępniania Użytkownikowi za pośrednictwem zakładki „oferta” stron internetowych Kontrahentów współpracujących z Usługodawcą, będących producentami towarów i usług oferowanych na stronie Usługodawcy, umożliwiających zapoznanie się z pełną ofertą Kontrahenta,

f. udostępniania Użytkownikowi za pośrednictwem zakładki „strefa fachowca” informacji handlowych dotyczących możliwości skorzystania z usług Kontrahentów współpracujących z Usługodawcą, będących projektantami i/lub wykonawcami robót budowlanych oraz danych teleadresowych w postaci adresu, telefonu i/lub strony internetowej Kontrahenta,

g. udostępnienia Użytkownikowi za pośrednictwem zakładki „sieć sprzedaży”, „sprzedaż hurtowa”, „produkcja opakowań” danych teleadresowych (adres, telefon, e-mail) poszczególnych działów Usługodawcy, Centrów Sprzedaży, Zakładu Produkcji Opakowań i pracowników, umożliwiających nawiązanie relacji biznesowych związanych z działalnością Usługodawcy, promujących towary i usługi

h. udostępnienia Użytkownikowi za pośrednictwem zakładki „franczyza” oferty współpracy na zasadach umowy franczyzy oraz danych kontaktowych pracownika Usługodawcy i danych teleadresowych Kontrahenta (franczyzobiorcy),

i. możliwości aplikowania na aktualne oferty pracy poprzez przesyłanie do Usługodawcy dokumentów aplikacyjnych Użytkownika za pośrednictwem zakładki „o firmie” i „oferty pracy”.

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz przeciwdziałania zagrożeniom w związku z korzystaniem z usługi

1. Użytkownik korzystając z usług zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące warunki:

a. posiadać podłączenie do Internetu,

b. dysponować sprzętem i systemem:

i. w odniesieniu do urządzeń mobilnych posiadać system operacyjny Android w wersji minimum 4.3 lub Ios w wersji minimum 10.2

ii. w odniesieniu do komputera osobistego posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlenie na monitorze komputera zawartość strony internetowej, która zapewnia obsługę plików cookis (umożliwia ich dopisywanie) oraz JavaScript. Zaleca się zainstalować przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji minimum 11 lub Google Chrome w wersji minimum 65 lub Mozilla Firefox w wersji minimum 60 lub Opera od wersji minimum 50 lub Safari w wersji minimum 100 lub Microsoft Edge w wersji minimum 40. Dopuszczalne jest stosowanie innych przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. Niezależnie od wersji przeglądarkę internetowa należy na bieżąco aktualizować.

2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:

a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się stale aktualizować program antywirusowy, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania,

b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa. Zaleca się aktualizować system operacyjny oraz przeglądarki,

d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej. W ramach strony Usługodawca stosuje pliki cookies lub inne, podobnie działające algorytmy, które umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony, zapamiętanie ustawień Użytkownika, zebranie informacji o wykorzystywanym przez niego urządzeniu, prowadzenie statystyk i prowadzenie działań marketingowych. Szczegóły dotyczące stosowania plików cookies są opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie.

4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

5. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Użytkownika sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Użytkownikowi odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Użytkownika lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 5

Zasady świadczenia usług, zawierania i rozwiazywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rozpoczęcie korzystania ze strony, w szczególności przeglądanie jej zawartości oraz korzystanie z funkcjonalności umożliwiających kontakt z Usługodawcą równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i odbywa się na zasadach w nim określonych.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z czym wiąże się niekiedy konieczność podania danych osobowych, jest dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik decyduje samodzielnie, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.

3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną, jeśli wiąże się z podaniem danych osobowych Użytkownika (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail) wymaga każdorazowo zaznaczenia „klauzuli zgody” umieszczonej przy funkcjonalnościach typu formularze kontaktowe.

4. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na przesyłaniu za jego zgodą informacji handlowych, w tym w ramach marketingu bezpośredniego, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną trwa przez okres korzystania przez Użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony oraz kontakt z Usługodawcą za pomocą funkcjonalności typu formularze kontaktowe, poczta elektroniczna, połączenie telefoniczne, aplikacja Facebook, nie wiążą się z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania przez Użytkownika i nie nakładają na niego jakichkolwiek obowiązków innych niż te wynikające z niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.

6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze strony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

§ 6

Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia usług drogą elektroniczną, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające mu świadczenie usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Użytkownika.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje podane na stronie były aktualne i zgodne z prawdą, jednocześnie nie gwarantuje ich pełnej zgodności ze stanem faktycznym i zastrzega sobie możliwość nieograniczonej aktualizacji informacji lub ich zmiany w innym zakresie jak usuwanie błędnych lub nieaktualnych informacji oraz możliwość unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, które mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług.

4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią warunków określonych niniejszym Regulaminem a w trakcie zawierania i realizacji umowy o ich świadczenie do postępowania zgodnie z jego warunkami. Tym samym Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oraz że jego postanowienia są dla niego zrozumiałe i je akceptuje. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Użytkownika w skutek zaniechania zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści:

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy,

b. naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,

c. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również za treści, które zostały przez niego przesłane za pośrednictwem strony, zarówno wobec Usługodawcy, jak i osób trzecich.

11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Usługobiorcę oraz uprawnienie do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do serwisu.

12. Treści zamieszczone na stronie, w szczególności informacje, dane, opisy, zdjęcia, wizualizacje, układ graficzny oraz kod strony oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią strony internetowej należą do Usługodawcy i są chronione prawami autorskimi, co oznacza, że Usługodawca posiada prawo do wykorzystywania wskazanych treści na swojej stronie jako podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do wskazanych utworów lub licencjobiorca takich praw majątkowych, zgodnie z umowami zawartymi z twórcami lub innymi uprawnionymi podmiotami.

13. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich przysługujących Usługodawcy, w szczególności do niewykorzystywania elementów chronionych prawem autorskim w celu innym niż korzystanie ze strony zgodnie z niniejszym Regulaminem. W szczególności zabrania się kopiowania, powielania lub modyfikowania treści zawartych na stronie w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 ze zm.).

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. W związku z korzystaniem ze strony, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z:

a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119 t. 59, 4 maja 2016),

b. ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm.).

c. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zasady i warunki odnoszące się do ochrony danych osobowych Użytkownika oraz ich przetwarzania określa dostępna na stronie internetowej Usługodawcy – Polityka prywatności – klauzula informacyjna oraz niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania strony

1. Użytkownik ma prawo składać reklamację w sprawie dotyczącej świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu usługi.

2. Składane przez Użytkownika reklamacje nie mogą jednak dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Użytkownika lub łączy internetowych, okoliczności za, które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: multifarb@multifarb.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika wnoszącego reklamacje w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię i nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail. Konieczne jest także wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.

5. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, zastrzega możliwość zwrócenia się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w pkt 4 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od daty doręczenia/wpływu reklamacji do Usługodawcy.

7. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację pisemnie na adres podany do doręczeń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej serwisu, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym szczególnie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Niniejszy Regulamin został opublikowany i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.) Multifarb Spółka z o.o. (zwana dalej – Usługodawcą) ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej – Regulaminem) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa:

a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu i strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.multifarb.pl.

b. warunki/zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz zakaz dostarczania przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym

c. warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

d. tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie umożliwiającej każdej osobie (zwanej dalej – Użytkownik) w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej https://www.multifarb.pl. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§ 2

Definicje

Na potrzeby Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

1. Usługodawca – właściciel serwisu i podmiot świadczący usługi w ramach serwisu – Multifarb Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, kod pocztowy 35-103, ul. Handlowa 4, KRS: 0000142010, REGON: 690038086, NIP: 8130334318.

2. Użytkownik – każdy, czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze strony internetowej udostępnionej przez Usługodawcę.

3. serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.

4. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu.

5. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800 ze zm.).

6. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

7. środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

8. informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku Usługodawcy, dostępna w serwisie Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem oraz informacji o usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę. Informacje handlowe dostępne w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Kontrahent – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca z Multifarb Spółka z o.o. jako podmiotem gospodarczym czynności prawnych, w postaci umów, szczególności w zakresie współpracy handlowej i usługowej.

§ 3

Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Usługodawca jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą dokonujący czynności prawnych z innymi Kontrahentami, oferuje ich towary i usługi, jak również usługi i towary własnej produkcji, w ramach świadczonych we własnym imieniu i na własny rachunek drogą elektroniczną usług w zakresie:

a. udostępnienia Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących oferowanych towarów i usług oraz zapewnienia możliwości ich wyszukiwania, przeglądania,

b. możliwości kontaktu z Usługodawcą oraz przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, rezerwowania oferowanego towaru za pośrednictwem:

i. formularza kontaktowego – „Zapytaj o ten produkt” (strona i zakładka „oferta”)

ii. poczty elektronicznej  (strona i zakładka „kontakt” i „sieć sprzedaży”, „sprzedaż hurtowa”, „produkcja opakowań”)

iii. formularza kontaktowego (strona i zakładka „kontakt”)

iv. połączeń telefonicznych (strona i zakładka „kontakt” oraz „sieć sprzedaży”, „sprzedaż hurtowa”, „produkcja opakowań”),

c. możliwości odwiedzin przez Użytkownika aplikacji Facebook za pomocą wtyczki portalu społecznościowego Facebook na stronie internetowej Usługodawcy,

d. udostępnienia Użytkownikowi informacji handlowych za pośrednictwem zakładki „promocje” o aktualnych promocjach towarów i usług ofererowanych na stronie Usługodawcy,

e. udostępniania Użytkownikowi za pośrednictwem zakładki „oferta” stron internetowych Kontrahentów współpracujących z Usługodawcą, będących producentami towarów i usług oferowanych na stronie Usługodawcy, umożliwiających zapoznanie się z pełną ofertą Kontrahenta,

f. udostępniania Użytkownikowi za pośrednictwem zakładki „strefa fachowca” informacji handlowych dotyczących możliwości skorzystania z usług Kontrahentów współpracujących z Usługodawcą, będących projektantami i/lub wykonawcami robót budowlanych oraz danych teleadresowych w postaci adresu, telefonu i/lub strony internetowej Kontrahenta,

g. udostępnienia Użytkownikowi za pośrednictwem zakładki „sieć sprzedaży”, „sprzedaż hurtowa”, „produkcja opakowań” danych teleadresowych (adres, telefon, e-mail) poszczególnych działów Usługodawcy, Centrów Sprzedaży, Zakładu Produkcji Opakowań i pracowników, umożliwiających nawiązanie relacji biznesowych związanych z działalnością Usługodawcy, promujących towary i usługi

h. udostępnienia Użytkownikowi za pośrednictwem zakładki „franczyza” oferty współpracy na zasadach umowy franczyzy oraz danych kontaktowych pracownika Usługodawcy i danych teleadresowych Kontrahenta (franczyzobiorcy),

i. możliwości aplikowania na aktualne oferty pracy poprzez przesyłanie do Usługodawcy dokumentów aplikacyjnych Użytkownika za pośrednictwem zakładki „o firmie” i „oferty pracy”.

§ 4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz przeciwdziałania zagrożeniom w związku z korzystaniem z usługi

1. Użytkownik korzystając z usług zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące warunki:

a. posiadać podłączenie do Internetu,

b. dysponować sprzętem i systemem:

i. w odniesieniu do urządzeń mobilnych posiadać system operacyjny Android w wersji minimum 4.3 lub Ios w wersji minimum 10.2

ii. w odniesieniu do komputera osobistego posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlenie na monitorze komputera zawartość strony internetowej, która zapewnia obsługę plików cookis (umożliwia ich dopisywanie) oraz JavaScript. Zaleca się zainstalować przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji minimum 11 lub Google Chrome w wersji minimum 65 lub Mozilla Firefox w wersji minimum 60 lub Opera od wersji minimum 50 lub Safari w wersji minimum 100 lub Microsoft Edge w wersji minimum 40. Dopuszczalne jest stosowanie innych przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej. Niezależnie od wersji przeglądarkę internetowa należy na bieżąco aktualizować.

2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:

a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się stale aktualizować program antywirusowy, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania,

b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa. Zaleca się aktualizować system operacyjny oraz przeglądarki,

d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej. W ramach strony Usługodawca stosuje pliki cookies lub inne, podobnie działające algorytmy, które umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony, zapamiętanie ustawień Użytkownika, zebranie informacji o wykorzystywanym przez niego urządzeniu, prowadzenie statystyk i prowadzenie działań marketingowych. Szczegóły dotyczące stosowania plików cookies są opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie.

4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

5. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Użytkownika sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Użytkownikowi odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Użytkownika lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 5

Zasady świadczenia usług, zawierania i rozwiazywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rozpoczęcie korzystania ze strony, w szczególności przeglądanie jej zawartości oraz korzystanie z funkcjonalności umożliwiających kontakt z Usługodawcą równoznaczne z rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i odbywa się na zasadach w nim określonych.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z czym wiąże się niekiedy konieczność podania danych osobowych, jest dobrowolne, co oznacza, że Użytkownik decyduje samodzielnie, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.

3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną, jeśli wiąże się z podaniem danych osobowych Użytkownika (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail) wymaga każdorazowo zaznaczenia „klauzuli zgody” umieszczonej przy funkcjonalnościach typu formularze kontaktowe.

4. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na przesyłaniu za jego zgodą informacji handlowych, w tym w ramach marketingu bezpośredniego, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną trwa przez okres korzystania przez Użytkownika ze strony. Korzystanie ze strony oraz kontakt z Usługodawcą za pomocą funkcjonalności typu formularze kontaktowe, poczta elektroniczna, połączenie telefoniczne, aplikacja Facebook, nie wiążą się z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania przez Użytkownika i nie nakładają na niego jakichkolwiek obowiązków innych niż te wynikające z niniejszego Regulaminu i przepisów prawa.

6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze strony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie z chwilą opuszczenia przez Użytkownika strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

§ 6

Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia usług drogą elektroniczną, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające mu świadczenie usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Użytkownika.

2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje podane na stronie były aktualne i zgodne z prawdą, jednocześnie nie gwarantuje ich pełnej zgodności ze stanem faktycznym i zastrzega sobie możliwość nieograniczonej aktualizacji informacji lub ich zmiany w innym zakresie jak usuwanie błędnych lub nieaktualnych informacji oraz możliwość unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, które mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług.

4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią warunków określonych niniejszym Regulaminem a w trakcie zawierania i realizacji umowy o ich świadczenie do postępowania zgodnie z jego warunkami. Tym samym Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oraz że jego postanowienia są dla niego zrozumiałe i je akceptuje. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Użytkownika w skutek zaniechania zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści:

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy,

b. naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,

c. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również za treści, które zostały przez niego przesłane za pośrednictwem strony, zarówno wobec Usługodawcy, jak i osób trzecich.

11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Usługobiorcę oraz uprawnienie do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do serwisu.

12. Treści zamieszczone na stronie, w szczególności informacje, dane, opisy, zdjęcia, wizualizacje, układ graficzny oraz kod strony oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej związane z treścią strony internetowej należą do Usługodawcy i są chronione prawami autorskimi, co oznacza, że Usługodawca posiada prawo do wykorzystywania wskazanych treści na swojej stronie jako podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do wskazanych utworów lub licencjobiorca takich praw majątkowych, zgodnie z umowami zawartymi z twórcami lub innymi uprawnionymi podmiotami.

13. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich przysługujących Usługodawcy, w szczególności do niewykorzystywania elementów chronionych prawem autorskim w celu innym niż korzystanie ze strony zgodnie z niniejszym Regulaminem. W szczególności zabrania się kopiowania, powielania lub modyfikowania treści zawartych na stronie w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 ze zm.).

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. W związku z korzystaniem ze strony, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z:

a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119 t. 59, 4 maja 2016),

b. ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ze zm.).

c. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zasady i warunki odnoszące się do ochrony danych osobowych Użytkownika oraz ich przetwarzania określa dostępna na stronie internetowej Usługodawcy – Polityka prywatności – klauzula informacyjna oraz niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania strony

1. Użytkownik ma prawo składać reklamację w sprawie dotyczącej świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu usługi.

2. Składane przez Użytkownika reklamacje nie mogą jednak dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Użytkownika lub łączy internetowych, okoliczności za, które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: multifarb@multifarb.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika wnoszącego reklamacje w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię i nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail. Konieczne jest także wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.

5. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, zastrzega możliwość zwrócenia się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w pkt 4 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od daty doręczenia/wpływu reklamacji do Usługodawcy.

7. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi składającego reklamację pisemnie na adres podany do doręczeń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej serwisu, a wszelkie wcześniejsze postanowienia w zakresie wprowadzonych zmian tracą moc.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym szczególnie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Niniejszy Regulamin został opublikowany i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku.